a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z #

M - harfi ile başlayan terimler

Makrofil / Makrosporofil : Makrosporangiyumları taşıyan yapı. Makrofil de denir. Çiçekli bitkilerde pistile özdeştir.

Makroportal : Arkegonyumları oluşturan portal.

Makrospor : Megaspor. Makrosporangiumlardan meydana gelen büyük ve dişi olarak kabul edilen sporlar. Çiçekli bitkilerde embriyo kesesine özdeştir.

Makrosporangiyum : Makrosporları oluşturan yapı. Megasporangiyum da denir. Çiçekli bitkilerde polen kesesine özdeştir.

Matriks : İçinde biyolojik olayların oluştuğu cansız, sıvı ortam.

Mayoz bölünme : Eşey organlarında eşey hücrelerinin oluşması sırasında diploit ya da somatik kromozom sayısının yarıya indiği ve dört haploit hücrenin oluştuğu hücre bölünmesi. Redüksiyon bölünme. İndirgenme bölünmesi.

Melez : Herhangi bir karakter yönünden farklı iki arı dölün çaprazlanması sonucu oluşan heterozigot döl.

Mercek : Gözde ışığın doğru şekilde kırılmaya uğrayarak, ağ tabakaya düşmesini sağlayan yapı.

Meristem : Sürekli olarak bölünebilme yeteneğine sahip hücrelerin oluşturduğu embriyonik doku.

Meristem halkası : Büyüyen bitki ekseninde korteks ile merkezi parankima dokusu arasında bulunan ve vasküler dokuyu veren meristem dokusu.

Meroblastik bölünme : Hücre bölünmesinin, yumurtanın belirli bir kısmında gerçekleşmesi.

Meşcere : Dış görünüm, tür bileşimi, yaş, yapı bakımından tek düzelik gösteren bitki topluluğudur.

Metabolizma : Canlı organizmanın hücreleri içinde meydana gelen ve enzimlerle kontrol edilen olayların hepsi. Metabolizma ile enerji üretimi ve madde yapımı gerçekleştirilir. ATP üretimi ve protein sentezi iki önemli metabolik reaksiyondur.

Metagenez (Döl değişimi) : Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği üreme sistemi, döl almaşı, metagenez.

Metamerizm : Segmentli bir yapıyı gösterme.

Metamorfoz : Canlının yumurtadan çıktıktan sonra, tam bir ergin görünümüne erişinceye kadar geçirdiği evrelerin bütünü, başkalaşım.

Metanefridyum : Sölom boşluğuna açılan boşaltım tüpçükleri.

Metanefroz : Omurgalılarda görülen ve ikincil böbreğin arkasından meydana gelen, en gelişmiş böbrek tipi.

Mezenşim : Embriyonun mezoderm tabakasından gelişen, daha sonra kas ve bağ dokusunu oluşturacak olan farklılaşmamış hücreler.

Mezoderm : Embriyo gelişimi sırasında oluşan 3 tabakadan, ortada olanı, orta deri.

[12 3  >>